نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم ورزشی

2 استاد راهنمای اول دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم ورزشی

3 استاد راهنمای دوم دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم ورزشی

4 استادمشاور دانشگاه شهیدبهشتی-دانشکده علوم ورزشی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری