نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران. ایران.

2 دانشیار رفتار حرکتی. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران. ایران

3 مدرس رفتار حرکتی. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران. ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی