نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری