نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه خوارزمی

2 ندارد

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری