نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری