نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشکده تربیت بدنی پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان -رشت-ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی