نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

دانشگاه گیلان دانشکده تربیت بدنیوعلوم ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی