نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

دانشگاه گیلان دانشکده تربیت بدنیوعلوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی