نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه خوارزمی

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری