نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشجوی ارشد دانشگاه الزهرا

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری