نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی،تربیت بدنی و علوم وررزشی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی

3 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

4 گوتنبرگ دانشکاه ماینز

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری