نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه روان شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی زیستی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه والنسیا، والنسیا، اسپانیا

4 گروه رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

IR/ssri.rec.2021.10879.1136

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری