نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی