نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دبیر ورزش آموزش و پرورش و گروه آموزشی منطقه ۶

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، ایران، تهران

4 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری