نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشگاه الزهرا

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری