نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار و روان شناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. تهران، ایران

2 گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزش ، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

IR/ssri.rec.2021.10630.1147

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری