نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

IR/ssri.rec.2021.10656.1035

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی