نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

IR/ssri.rec.2021.10733.1077

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی