نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

IR/ssri.rec.2021.10747.1084

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی