نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

دانشگاه خوارزمی

IR/ssri.rec.2021.10758.1092

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری