نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی،کرج، ایران

IR/ssri.rec.2021.10787.1104

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی