نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی پردیس کیش دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران پردیس کیش

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری