نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی،تربیت بدنی و علوم وررزشی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی