نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه اسرار

4 دانشگاه فردوسی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری