نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران ، ایران

2 دانشگاه خوارزمی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری