نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشگاه بین المللی امام رضا

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری