نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

بیومکانیک ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، خوارزمی، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری