نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشجو. دانشگاه الزهرا تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری