نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی

3 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری