نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه رفتار و روان شناسی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری