نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 موسسه غیر انتفاعی شمس، گنبد کاووس،ایران

2 موسسه غیر انتفاعی شمس،گنبد کاووس،ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری