نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبدکاووس، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبد کاووس، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری