نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری