نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری