نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری