نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو-پردیس البرز دانشگاه تهران

2 دانشیار-دانشگاه تهران

3 استادیار-دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری