نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی ارومیه.ایران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری