نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم. گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی

2 استادیار مدیریت ورزشی. دانشگاه جهرم

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

4 استادیار مدیریت ورزشی. پژ<هشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری