نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه علوم ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

2 گروه علوم ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری