نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

3 گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ارتش،تهران،ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی