نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

تربیت بدنی.تربیت بدنی. ارومیه. ارومیه.ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری