نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

تربیت بدنی.تربیت بدنی. ارومیه. ارومیه.ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری