نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان - فیزیولوژی تغذیه ورزشی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری