نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم ورزشی - پردیس دانشگاهی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری