نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه اسیب شناسی و حرکات اصلاحی- دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان- رشت -ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری