نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو / دانشگاه ارومیه

2 استاد راهنمای دوم دانشگاه ارومیه - دانشکده ی علوم ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری