نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه دروس عمومی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / گرگان / ایران

2 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 گروه ریزفناوری/ دانشکده فناوری های نوین / دانشگاه تهران

4 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

5 گروه ریز فناوری دانشگاه فناوری های نوین دانشگاه تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری