نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

فیزیولوژی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه خوارزمی تهران. تهران. ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری