نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری