نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری