نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی_ تهران_ ایران

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشگاه خوارزمی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری