نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

موسسه اموزش عالی شمس

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری