نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگر

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی